Friday, 20 June, 2008

நிலவும் மலரும் பாடுது ....(புகைப்படங்கள் -நிலா)

அதிகாலை உதயமாகும் ஆதவனின் கரம்பட்டு
இதழ் விரிக்கும் வண்ணவண்ண மலர்மொட்டுகள் ......
மலர்களை வருடி தென்றல்பாடும் தாலாட்டு
காண்கையில் மனம்பாடும் ஓராயிரம் பாடல்கள் ......
காலையில் மலர்ந்து மாலையில் உதிரும் மலராகட்டும் ...
மாலையில் விரிந்து மணம்பரப்பிக் குவியும் மலராகட்டும் ....
உயிர்வாழ்தலின் இனிமையை ரசிக்கின்றன ஒவ்வோர் கணமும்!
ஆனால் பகுத்தறிந்து பல்லாண்டுவாழ்ந்திடும் மனிதஇனம்
மட்டும்...
வாழ்வை ரசித்திட தெரியாது தினம்தினம் வருந்திடும்......
இயற்கையோடு இணைந்து உவகை கொள்ள மறந்திடும்!
உறங்கிடும் உணர்வுகளதை உசுப்பி எழுப்பிட விழைந்து -இங்கு
நிலவும் மலரும் பாடுது.............


Tuesday, 17 June, 2008

Dasavatharam and Indiana Jones!

Watched two movies last week end-Dasavatharam and Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Made me wonder how far behind Tamil movies are ...inspite of all the hype created ,of late!
I find people giving raving reviews about Dasavatharam and Kamal's efforts in the movie. But what is acting all about? Seems like people have forgotten the basics. In school we have amidst other things two competitions...one is called mono-acting where one person comes and acts a piece and where ones acting talent is given the utmost attention,while the other is called fancy dress show where people dress up like someone else and come and go saying maybe a few words and where ones dressing up talent is given utmost importance. There is one movie of yester years with Sivaji ganesan as the lead actor named "Navarathri". In that movie he comes in nine different roles and each role is differentiated by his mannerisms and body language and basic make-up changes to suit the role.In that movie, every role lived purely based on the acting talent of Sivaji Ganesan.But in Dasavatharam one had to search "Where is kamal?" behind all those different masks he wore..most of which reminded me of the pancaked face of Frankenstein.No emotions were visible in any of those roles(except the first one as a vaishnavite ,the scientist and Balram naidu) over all the layers of pancake(I would call it maida paste..hahaha)and glue mix!I read that kamal had to put make -up for some 8 hours every morning.So the person who oughtta be lauded in this movie must be the make-up team head then ..who moulded so many gruesome faces onto Kamal!To add to the agony of watching those creepy,eeky faces came those gross murders almost once in every five to ten minutes.Pity people of today ENJOY watching violence(I was closing my eyes whenever blood spurted out all so realistically).And Bush was disgraced totally ,being portrayed as someone who does not know what NaCl was(nownow...Iam sure not vouching for Bush's intelligence folks..hahahaha) and the graphics used were so so primitive! I wonder how people can call the tsunami scenes as realistic!! I could not help comparing the last scene of flooding in Indiana Jones (which just left you awestruck!)with this one.Even the graphics in so many Pc games are way advanced than what was shown in so many scenes in Dasavatharam!And for the ones who came to SEE (wink;wink;)Asin..what a blow!She came in just 3 different costumes and half the time running after"Perumal" with not even a duet to see her graceful dancing(hahaha!).The movie had a grand opening in the 12th century ,kindling ones interests,making one expect something extraordinary..which was followed up for the next 10 minutes with hightech biological discovery, building up ones interests...after which start the gory happenings ,starting with the grotesque portrayal of the dead monkey followed up by the murders all through!A person like Kamal with great acting talents should think of movies where his talent is put to use fully than counting on the number of roles he plays or rather the different fancy images he portrays!Again,what exactly did Kamal try to say linking the throwing of the Vishnu statue into the ocean in the 12th century and its coming back after tsunami?The ones who died in tsunami are Saivites and Vishnu has taken revenge for the injustice done to him and his bakhtha by a Saivite king way back and Vaishnavism is gonna prevail henceforth??
Watching Indiana Jones the next day ,after watching Dasavatharam was such a solace! Harrison Ford must be as old or older than Kamal..but look at his acting..and the awesome role he plays...a dad to a teenager who just blends into his role ,not standing out to call attention to himself at any point.Kamal's acting talents are much much more but somehow he is at a loss ,of late ,to choose some role which would suit him and his age!Kamal has to realise that he need not don so many made-up faces to show his potential..he can be himself and take up challenging roles than sit and waste time,efforts and money on covering himself behind masks!Again it had been proven time and again that a movie need not be violent and glamorous to become a success(mozhi,unnale unnale and many other hits of late stand proof).
Steven Spielberg and Harrison Ford combo helped me come out of my disappointment after seeing dasavataram!! And I still remember how wonderful the dasavatharam movie of yester years was when i watched the movie as a kid!
Many who came out of the theatre were screaming"Perumaalle..engallay kaapaathu" and I joined them! hahaha!